Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci (obchodní partneři) společnosti LIVING SYSTEMS s.r.o.

Vážíme si spokojených zákazníků (obchodních partnerů) a v souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám poskytnout (zaslat) informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je LIVING SYSTEMS s.r.o. se sídlem Bohunická 52, 619 00 Brno, registrovaná u Krajského soudu.

Jaké osobní údaje LIVING SYSTEMS s.r.o. shromažďuje a zpracovává?

LIVING SYSTEMS s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků (obchodních partnerů), tj. jméno, příjmení, titul, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail. LIVING SYSTEMS s.r.o. nezpracovává osobní údaje dětí mladších 13 let.

K jakým účelům LIVING SYSTEMS s.r.o. osobní údaje využívá a zpracovává?

LIVING SYSTEMS s.r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu zákazníků (obchodních partnerů) za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Jak dlouho LIVING SYSTEMS s.r.o. údaje zpracovává?

LIVING SYSTEMS s.r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 5 let po zániku posledního smluvního vztahu s LIVING SYSTEMS s.r.o. nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů.

Musíme osobní údaje LIVING SYSTEMS s.r.o. poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s LIVING SYSTEMS s.r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů LIVING SYSTEMS s.r.o. nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů LIVING SYSTEMS s.r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Jakým způsobem LIVING SYSTEMS s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a LIVING SYSTEMS s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinnosti mlčenlivosti.

Komu LIVING SYSTEMS s.r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

LIVING SYSTEMS s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je toto nezbytné pro ochranu práv LIVING SYSTEMS s.r.o.

LIVING SYSTEMS s.r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám LIVING SYSTEMS s.r.o. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro LIVING SYSTEMS s.r.o. služby spočívající v rozesílání pošty a doručování zboží.

Jaká jsou vaše práva ve vztahu ke zpracování a předání osobních údajů?

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu LIVING SYSTEMS s.r.o.

Jaká jsou vaše možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů?

V případě, kdy LIVING SYSTEMS s.r.o. zpracovává na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat. Námitce pro zpracování údajů pro marketingové účely vyhovíme vždy, můžete je snadno uplatnit zde: Nepřeji si zasílat Obchodní sdělení o produktech a službách společnosti LIVING SYSTEMS s.r.o.

Jak LIVING SYSTEMS s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když LIVING SYSTEMS s.r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Toto poučení a další detailní informace jsou veřejně přístupně na internetových stránkách LIVING SYSTEMS s.r.o., http://livingsystems.cz

Kdo vykonává dozor v oblasti ochrany osobních údajů?

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Tato pravidla platí od 25.5.2018.

Na další úspěšnou spolupráci se těší

LIVING SYSTEMS s.r.o.